Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Đã có 2 nhân chứng cho án phong chân phước ĐHY FX.Nguyễn Văn Thuận