Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH


Đức Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm.
Giám mục chính tòa Bà Rịa.

Các Ban trong giáo phận:

- Ban Giáo lý Đức tin: Lm. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

- Ban Bác ái xã hội: Lm. Antôn Trần Văn Khải

- Ban Loan báo Tin Mừng và Mục vụ Di dân: Lm. Giuse Phạm Văn Lý

- Ban Huấn giáo, phụ trách thiếu nhi, giáo lý viên: Lm. P.X Nguyễn Văn Đạo

- Ban Phụng vụ: Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

- Ban Thánh nhạc: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh

- Ban Truyền thông Xã hội và Văn hoá: Lm. Giuse Võ Công Tiến

- Ban Linh mục và Chủng sinh: Lm. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

- Đặc trách Nữ tu: Lm. George Nguyễn Đức Phùng, SBD.

- Đặc trách Ban Hành giáo: Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thời

- Đặc trách Giới Gia trưởng: Lm. Giuse Trần Văn Cử.

- Đặc trách Giới Hiền mẫu: Lm. Phaolô Bùi Đức Kỳ.

- Đặc trách Giới trẻ: Lm Gioan Trần Văn Cương.

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Antôn Trần Văn Khải

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thời

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

- Uỷ ban Linh mục và Chủng sinh: Lm. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng và Mục vụ Di dân: Lm. Giuse Phạm Văn Lý

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh

- Uỷ ban Truyền thông xã hội: Lm. Giuse Võ Công Tiến

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Giuse Võ Công Tiến.


Quản hạt

Quyền Quản hạt Vũng Tàu: Lm. Antôn Ngô Văn Hữu

Quản hạt Phước Lễ 1: Lm. Giuse Phạm Văn Lý

Quyền Quản hạt Phước Lễ 2: Lm. Tôma Nguyễn Hữu Thiện

Quyền Quản hạt Long Hương: Lm. Giuse Trần Văn Cử

Quản hạt Bình Giả: Lm. Phaolô Bùi Đức Kỳ

(Cập nhật 16/4/2008)

Giám mục: Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Tổng đại diện: Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thời

Quản lý giáo phận: Lm. Phêrô Trần Văn Huyên

Chánh văn phòng: Lm. G.B Nguyễn Văn Bộ

Phụ tá văn phòng: Lm. Phêrô Nguyễn Quy HùngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét